Skryfwerk ⇒ Preke
No Titel Datum Teks Nota's Folder Lees
1 Aanbidding Heb 2:6-15 In die Skrif, Hemel, Persoonlike lewe, Kerk 1996 Lees
2 Alleen maar die kruis Mt 16:13-28 God se openbaring deur die eeue; Die fokus van God se openbaring; Implikasies vir jou lewe 2006 Lees
3 Alleen maar die kruis 07 April 2007 Slegs gedeelte 2007 Lees
4 Begrafnis 08 Junie 1998 Begrafnisnota's oom Theuns Engelbrecht (Jeanne se pa) 1998 Lees
5 Begrafnis Proforma nota's 2003 Lees
6 Begrafnis Carlien 07 Januarie 2005 Begrafnisnota's Carlien Claasen 2005 Lees
7 Begrafnis Marietjie 17 Maart 2004 Begrafnisnota's Marietjie Basson 2004 Lees
8 Begrafnis Ouma Annie 31 Januarie 2007 Begrafnisnota's ouma Annie vd Watt 2007 Lees
9 Begrafnis Wilma 13 Augustus 2003 Begrafnisnota's Wilma Wentzel 2003 Lees
10 Blindheid Lk 11:33-54 OnvoltooideBybelstudie oor geestelike blindheid 1996 Lees
11 Bou volgens Patroon 05 April 2003 Ex 25:40 Persoonlike siening oor fundamentele geloofsake - God¸ die skepping¸ die mens¸ Jesus Christus¸ die eindtye. Kan as 'n Bybelstudie gebruik word 2003 Lees
12 Brood praat Matt15:1- 16:12 Nagmaalsboodskap wat handel rondom die rol van brood in die Skrif en uiteindelik fokus op Jesus¸ die Brood van die lewe. 2000 Lees
13 Christus heerlikheid Ef 1:1-23 Christus se Hoofskap¸ Sy rykdomme soos in die Skrif uiteengesit en ons erfenis in Hom. 1997 Lees
14 Christus se uur Jn 12:20-33 Die uur van die oordeelvan die w?reld¸ die uitbanning van die owerste en Christus se verheerliking. 2002 Lees
15 Christus verwagting Lk 2:25-40 Verskillende strominge ten tye van Christus se koms asook Simeon en Anna wat Hom verwag het. 1998 Lees
16 Christus Volheid 1Kor 1:30 Hanteer die begrip dat Christus ons geregtigheid¸ heiligmaking en verlossing is. 1999 Lees
17 Consider Him Heb 11:39-12:3 Die Christen moet in sy wedloop die oog vestig op Jesus sodat hy nie vermoeid word nie. 1998 Lees
18 Contract 1 Kor 6:12-20 Contract: We belong to God. Call¸ consecration¸currency¸ collateral¸ consequence¸ commission 2005 Lees
19 Dapper Held Rigt 6:1-21 Die Roeping van God wat ons ophef - gebaseer op Gideon se verhaal. 2004 Lees
20 Dat ek mag sien Mk 10:46-52 Siendes wat blind is en blindes wat sien. Sleutel van sig is geloof. 2006 Lees
193 Die Arme Jesus 06 Januarie 2008 Luk 20:18 Jesus is nie bejammerenswaardig nie¸ Hy is die Koning van die konings. 2008 Lees
21 Die dood van Christus 2 Kor 4:1-15 Dood van Christus as geskiedenis en ondervinding. 2006 Lees
22 Die Here Hy! 1 Kon 18:17-39 Die here se krag op die berg met Elia en die Baal profete. Ook op Golgota. Die Here ons bron van hoop 2000 Lees
23 Die Here is met jou Dapper held! 19 Desember 2004 Rigt 6:1-21 Boodskap van hoop aan 'n jaareinde 2004 Lees
24 Die liefde van God Jn 3:4-21 God se liefde vir/ in ons.Geloof en werke. 2002 Lees
25 Die Son Feite oor die son. Die Here as die son¸ Die verduisteringvandie son op Golgota; Die gelowiges soos die sterre 2005 Lees
26 Dissipelskap roep 08 Februarie 1998 M8:27-38 Die oproep tot dissipelskap behels kruis opneem en Hom volg. 1998 Lees
27 Dobbel Jes 65:11 Paar gedagtes oor loterye en deelname daaraan. 2000 Lees
28 Doop met die Heilige Gees Powerpoint slide show oor die doop/ vervullingmet die Heilige Gees 2005 Lees
29 drie Maria's Jn 19:17-30 Studie oor die agtergrond van die drie Maria's in die NT 1998 Lees
30 Dualisme: Kom en gaan Jes 6:1-8 Openbaring¸versoening¸uitstuur aan die hand van die openbaring van die Here se heerlikheid aan jesaja 2002 Lees
31 Een ding kom jy kort Luk 18:9-30 Nader tot Jesus¸Ontmoeting met Hom¸ Weggaan van Hom 2006 Lees
200 Eenheid en Waarheid 04 Oktober 2008 Joh 17:17¸21-23 Die spanning tussen christelike eenheid en die waarheid 2008 Lees
32 Eerstelinggerf Wilma se begrafnis Deut 26:1-11 Eerste vrugte¸ Die vrug wat God gee¸Gee terug aan god. 2003 Lees
33 Ek het gekom Lk 19:1-10 Vir wie¸ Hoekom en Hoe het Hy kom soek aan die hand van Saggeus se verhaal. 1999 Lees
34 En kyk "God se uitroeptekens. Plekke waar die Bybel die term ""En kyk!"" gebruik." 1998 Lees
35 Encounter Gen 32-22-32 Jakob se ontmoeting by dieJabbok. 2006 Lees
36 Encounter Jes 6:1-13 Die impakvan God se heerlikheidsopenbaring op die profeet Jesaja 2007 Lees
37 Engel van Verbond Mal 3:1-3 Die voorspelling van Christus se dag deur Maleagi. 2004 Lees
38 Evaluasie Blanko Excel proforma's vir be-oordeling van 'n preek. 1997 Lees
39 Ewige Christus Heb 13:1-8 Nagmaalsboodskap oor Jesus Christus wat ewiglik dieselfde is. 2002 Lees
40 Fariseer en Priester 11 Desember 1995 Studie oor leierskap in die kerk 1996 Lees
41 Filosofie Kol 2:8 Volg Christus en nie die filosofiee van die w?reldnie. 2001 Lees
42 Focus 1 Kor 2:1-5 Watter aspekte in die Bybel waarop ons moet fokus 1998 Lees
43 Fokus 1 Kor 2:2 Fokus op Jesus Christus as gekruisigde 2001 Lees
44 Gal 2:20 Gal 2:20 Ek leef nie meer nie¸ Christus leef in my 2007 Lees
45 Gal 2:20 Gal 2:1-21 Fondasie¸prys¸uitwerking¸ Gevolg¸ Handvatselop die ewigheid 2007 Lees
46 Gastehuisman 17 Desember 1999 Moderne vertolking van die verhaal van die verlore seun. 1999 Lees
47 Gee Luk 6:36-38 Die Christen moet gee - 'n studie daaroor 1999 Lees
48 Geestelike ontvoering Kol 2:4-10 Verskeie dinge (soos wysbegeerte) wat mense mislei 2001 Lees
49 Geld Mark 12 Die kerk en geld en die Christen en Geld 2003 Lees
50 Geloftedag Pred 5:3-5 Geloftedag in die konteks vandie geskiedenis en die Bybel. 2002 Lees
51 Geloftedag 2004 Verskeie perspektiewe op geloftedag 2004 Lees
52 Geloofsbelydenis 19 Januarie 2003 Mk 12:41-44 Geld in die kerk en die Christen se lewe 2003 Lees
53 Gemeenskaplike Geloofswaarhede Powerpoint slide show oor die AOG se geloofswaarhede in kleur 2005 Lees
54 Gemeenskaplike Geloofswaarhede Powerpoint slide show oor die AOG se geloofswaarhede in swart en wit 2005 Lees
55 Genade - Simei 2 Sam 16:5-14 Die drie genades wat Simei ontvang het - Ons God is 'ngenadige God. 1998 Lees
56 Genade einde Excel Bybelstudie oor God se genade 1997 Lees
57 Geregtigheid Excel Bybelstudie oorgeregtigheid voor God 1996 Lees
58 Geregtigheid Rom 1:16-17 Geregtigheid¸ redding en geloof 2001 Lees
59 Geregtigheid voor God Rom 1:14-19 Geregtigheid¸ krag¸ redding¸ Skaam nie¸Skuldenaar 2002 Lees
60 Gesag Excel Bybelstudie oor gesag 1996 Lees
61 Gesag Num 16:1-35 Gesag van God¸ Christus¸Mense ¸ Sataniese mag. 2002 Lees
62 gesag Gedagtes rondomgesag en governmental forgiveness. 2001 Lees
63 God het belowe Studie wat kortliks deur die Bybelgeskiedenis hardloop en die verloop van god se belofte van die Messias¸tot by die vervulling daarvan uitwys. 2003 Lees
64 God ken 31 Julie 1999 Jn 10:10-21 Jesus die goeie Herder: Ken Hy ons en ken ons Hom? 1999 Lees
65 God se leifde Jn 3:16-21 Gedagtes omtrent Jn 3:16 2001 Lees
66 God se liefde 15 Augustus 2004 1 Joh 4:7-5:5 God se leifde vir ons¸ ons liefde virGod 2004 Lees
67 God van die Mossie Mt 10:16-42 God voorsien binne die konteks daarvan dat Hy ons stuur 1998 Lees
68 God wat gee 25 Desember 1996 Jes 9:1-6 Kersboodskap: God wat die verlosser gee teen die agtergrond van heidense kersfeesgebruike 1996 Lees
69 Godsplan Ef 1:9&10 Excel Bybelstudie oor God se plan 1997 Lees
70 Godvlerke Mat 23:1-39 God wil ons versamel en beskerm maar ons wil nie. 1997 Lees
71 Groot genade Joh 1:14-18 Uit Sy volheid het ons ontvang genade op genade 2005 Lees
72 Heerlikheid Joh 17:1-5 God se heerlikheid¸ Christus s'n en ons s'n 2003 Lees
73 Heerlikheid¸Heiligheid¸ Roeping Jes 6:1-13 God se roeping van die profeet en die impak daarvan op hom. 2007 Lees
74 Heil Ps 3 "Die gebruik van die woord ""heil"" (salvation) in OT en NT" 1998 Lees
75 heiligmaking Powerpoint slide show oor heiligmaking uit Torrey se boek.(Kleur) 2005 Lees
76 Heiligmaking Powerpoint slide show oor heiligmaking uit Torrey se boek.(Swart en Wit) 2005 Lees
77 Hemelse Burgerskap Fil 3:1-21 Ons vernederde liggaam en burgerskap in die hemele 2005 Lees
78 Hemelvaart Kort nota's vir preek tyens hemelvaart 2000 Lees
79 Herder Ps 23 Preek oor die wonderlike herderspsalm 1998 Lees
80 Herlewing Lk 19:11-28 Ons verwagtinge van herlewing en God se plan. 1997 Lees
81 Hoe omgelukkig te wees Ps 1 Verskillende lewensstyle en die uiteinde daarvan 2004 Lees
82 Huwelik Huweliksbevestiging Die huweliksformulier : Christiaan en Kellee 2002 Lees
196 In die kruis roem 4 Mei 08 Gal 6:14 Die werk van die kruis in en deur my 2008 Lees
83 Is jou naam Filippus? 20 Augustus 2006 Joh 1:44 Om Christus te volg aan die hand van Filippus se voorbeeld. 2006 Lees
84 Jesus verwerp (1) Jes 52:13-53:12 Excel Bybelstudie oor Jesus se verwerping. Selfbeeld 1996 Lees
85 Jesus verwerp(2) Jes 52:13-53:12 Jesus se vernedering. Excel Bybelstudie 1996 Lees
86 Jou Naam 21 Augustus 1999 Op 12:17 God ken mense se name en Sy Naamboek. 1999 Lees
87 Justification Rom 3:20-25 Preek oor fasette van regverdigmaking. 2005 Lees
201 Kersfees 25 Desember 2008 Joh 17:3 Dit is die ewige lewe wat saak maak¸ nie die dag van Kersfees nie. 2008 Lees
88 Koringkorrel 14 Augustus 1999 Joh 12:23-28 Jesus as koringkorrel wat sterf en vrug dra 1999 Lees
89 Koringkorrel Joh 12:12-25 Dood van Christus werk in ons en die lewe in julle 2007 Lees
90 Korrelevangelie 04 Desember 1999 Luk 10:1-3¸ 25-37 Koringkorrelmoet sterf; Gemeente is Sy nstrument 1999 Lees
91 Kruisimpak Fil 3:1-14 Nagmaalboodskap; Ag alles skade sodat ek Hom kan vind? 2000 Lees
92 Kundige insig oor tye Jer 6:16-22 Postmoderne tyd; Ou paaie; Wat Israel moes doen 2004 Lees
93 Leadership Esra 24:3-15 God en Sy mense; Probleme met leierskap; Goddelike leierskap 2004 Lees
94 Leierskap onder God se volk 04 Mei 2004 Eseg 34:1-21 Artikel oor goddelike leierskap 2004 Lees
95 Lewe Joh 17:3 Nagmaalboodskap oor lewe wat ons moet ontvang¸ asook sterwe om te kan lewe. 1997 Lees
96 Lewenshouding 1 Kor 2:2 Wereldtendense¸persoonlike sekuriteit¸apartheid¸ die toekoms ens. 2001 Lees
98 Liefde 1 Joh 4:7-21 Belangrikheid van liefde¸Gebrek aan liefde¸ wat is liefde? 2007 Lees
99 Liefde tot die einde Joh 13:1-20 Jesus se uur¸ boodskap en opdrag. 2001 Lees
97 Liefde van en vir God 1 Joh 4:7-21 God se liefde vir ons en ons liefde vir God 2004 Lees
100 Liefdesroep 04 September 1999 Joh 7:37-53 Stem van godsdiens¸ die Herder¸ die Vader. 1999 Lees
101 Liefdesslawe 1 Kor 9:15-27 Vir almal¸alles¸ in alle geval¸ sommige 2002 Lees
102 Losprys Mt 16:13-27 Siel¸Losprys¸wat sal ek gee? 2002 Lees
103 Love not the world 1Joh 2:15-17 Moenie die wereld liefhe nie¸ doen die wil van God. 2005 Lees
104 Maar julle se Hagg 1:2-11 God se woord ondersoek ons harte 2004 Lees
105 Marriage ceremony Marriage ceremony Barend and Sharon 2005 Lees
106 Marriage ceremony 050326 26 Maart 2005 Marriage ceremony Barend and Sharon 2005 Lees
107 Mefiboset 2 Sam 4:4 Nagmaalsboodskap van genade 1998 Lees
108 Menswees Heb 2:5-18 Vrees¸verlossing¸vryheid 2000 Lees
109 Messias van kersfees 25 Desember 1998 Luk 2:8-20 Saligmaker¸ Christus¸ Die Here 1998 Lees
110 Met God op pad Eise van Dissipelskap; Roeping van die kerk 1998 Lees
111 Natan 2 Sam 12:1-7 Bedrieglike hart¸ Openbaar my hart 2003 Lees
112 Net vir 'n tyd 27 September 1997 Mark 4:3-9 Net vir 'n tyd¸koste bereken¸vrug dra 1997 Lees
199 New Creation 30 Julie 2008 Gal 6:15 There is power only in the new creation 2008 Lees
113 Nie gehuur nie Nie gehuur nie;Talente begrawe; Jesus ons Here 2001 Lees
114 Nie van die w?reld Joh 17:13-18 Nagmaalsboodskap:Hulle is nie van die wereld nie¸ soos Ek 2002 Lees
115 Niemand-Iemand Joh 15:1-17 Niemand¸ Iemand¸ vriend 2001 Lees
116 Niks anders weet 1 Kor 2:1-5 Voorgeneem om niks anders te weet and JC en Hom as gekruisigde 2007 Lees
117 Not to know anything 1Kor 1:30-2:5 Voorgeneem om niks anders te weet and JC en Hom as gekruisigde 2007 Lees
118 Nuwe Lede 03 Julie 2000 Verwelkoming van nuwe lidmate 2000 Lees
119 Nuwe lidmate Verwelkoming van nuwe lidmate 2001 Lees
198 Nuwe skepsel 06 Julie 2008 Gal 6:15 Daar is slegs krag in die nuwe skepsel 2008 Lees
120 Nyl se water Jer 2:1-3 Aard en gevolge van sonde 1998 Lees
121 Om te bou Jer 29:11-13 Bou sonder die Here¸ Bou met die Here 2003 Lees
122 Onderskeiding ExcelBybelstudie oor onderskeiding van geeste 1997 Lees
123 Oneindige Powerpoint slide oor Oneindig 1999 Lees
124 Only the cross Mt 16:13-28 Belangrikheid van die kruis in God se openbaring 2006 Lees
125 Ontwikkel Doop Hand 8:36-40 Progressiewe openbaring van God¸Die doop 2001 Lees
126 Oorgegee Gal 2:20 Christus wat Homself oorgegee het omdat Hy ons liefgehad het. 2007 Lees
127 Oorvloedige lewe Joh 10:1-11 jaareinde jaar 2000. God se voorsiening en ons gehoorsaamheid in die nuwe jaar. 2000 Lees
128 Opstanding Geloof gebaseer op die opstanding 2000 Lees
129 Orr die Woord Sieninge rondom en uit die Skrif oor die Skrif 2002 Lees
130 Pad na heerlikheid Rom 3:21-26 Heerlikheid¸ verlossing¸ versoening¸regverdigmaking 2001 Lees
131 Praying for the Harvest Individuele en gesamentlike gebed vir die oes 2005 Lees
132 Preekevaluasie Blanko preek evaluasie vorms 2001 Lees
133 Profete stening Luk 13:31-35 Excel Bybelstudie oor jerusalem wat die profete stenig 1996 Lees
135 Ps 14 Ps 14 Geen God¸Geen verstandige mens¸ vrees¸ verlossing 1998 Lees
136 Ps 16 16 Januarie 1999 Merktekens¸ seeninge en verwagtinge van die gelowige 1999 Lees
134 Ps 23 04 Desember 2004 Ps 23 Litirere bespreking van Ps 23 2004 Lees
137 Regverdigmaking Powerpoint slide show oor regverdigmaking (Kleur) 2005 Lees
138 regverdigmaking Powerpoint slide show oor regverdigmaking (Swart en wit) 2005 Lees
139 Resurrection Luk 24:13-34 Wat gebeur het en die implikasies daarvan 2005 Lees
140 Roepstem 07 Augustus 2000 Matt 13:44 Meerhof skoolopening: 2000 Lees
141 Rykdomme van Christus Ef 1:1-23 Excel Bybelstudie oor die rykdomme van Christus 1997 Lees
142 Sanctification Preek oor die betekenis van heiligmaking 2005 Lees
143 Sanctification Preek oor die betekenis van heiligmaking 2005 Lees
144 Satan Preek oor die duiwel 2005 Lees
145 Second Comig Gen 11:1-9 Wederkoms; Wanneer 'n christen sterf 2005 Lees
146 Seun vergewe Mk 2:1-12 Genade¸geloof¸godsdiens¸gesag 1998 Lees
147 Sieninge Verskillende sieninge; Die sentraliteit van Christus 2004 Lees
148 Simon S Mk 15:16-25 Simon van Cirene¸ die kruis¸ Alexander en Rufus. 1999 Lees
195 Simon van Cirene 21 Maart 2008 Luk 23:26 Die man wat die uitsluitlike voorreg gehad het om Jesus se kruis te dra 2008 Lees
149 Soek Luk 24:1-12 Waarom soek julle die Lewende by die dooies? 1997 Lees
150 Sondevergifnis Ps 32 Sonde en gevolge¸ Verlossing en gevolge. 1999 Lees
151 Suigeling vergeet Jes 49:14-16 Begrafnisboodskap:Marietjie Bason 2004 Lees
152 Sy hande en Sy sy Joh 20:19-21 Vrede¸ Sy hande en sy¸ Uitstuur 2002 Lees
153 Table Joh 13:1-20 Kom na die tafel¸ By die tafel¸ Na die tafel 2002 Lees
154 Taximan 05 Desember 1999 Moderne vertelling van die Barmhartige samaritaan. 1999 Lees
155 Taximan 11 Junie 2000 Moderne vertelling van die Barmhartige samaritaan. 2000 Lees
156 The death of Christ 2 Kor 4:1-15 Dood van Christus as feit¸belewenis en realiteit 2006 Lees
157 The love of God 1 Joh 4:7-5:5 God se liefde vir ons en ons liefde vir God 2004 Lees
197 To Glory in the Cross 25 Mei 08 Gal 6:14 The work of the cross in and through me 2008 Lees
158 Twofold Gospel Matt 11:25-30 Rus¸Kom na My¸ Gaan in die w?reld in 2005 Lees
159 Tydelike Christendom Excel Bybelstudie oor tydelike christene 1997 Lees
160 Tydlose Christs 01 Junie 1997 Hebr 13:1-19 Christus is altyd dieselfde 1997 Lees
161 Tydlose Christus Hebr 13:1-19 Excel Bybelstudie oor Christus wat altyd dieselfde is 1997 Lees
162 Understanding the times Jer 6:16-21 Verstaan die tye¸Ou paaie¸ wat Israelmoet doen. 2004 Lees
163 Veranderde hart 04 April 1999 Luk 6:20-49 Kontras lig en duisternis¸Veranderlike hart 1999 Lees
164 Verandering Gedagtes nav ENSP en die veranderige in SA 2000 Lees
165 Verborgenheid Gen 2:9 Simbole in OT¸ Verborgenhede in NT;Jesus die Openbaring 1998 Lees
166 Verdwaalpaaie Hebreers Studievan hebreers¸ en veraldie vermaningsparagrawe 1999 Lees
167 Vergifnis Matt 18:15-35 Vergewe 2001 Lees
168 Verhoging Joh 3:14-15 Sy verhoging 2002 Lees
169 verkiesing Die christen se plig in 'n verkiesing 2004 Lees
170 Verlore seun Luk 15:11-24 Jongste seun¸ ouer broer; Oudste broer 1996 Lees
171 Verlore seun Luk 15:11-32 Excel Bybelstudie oor die verlore seun 1996 Lees
172 Versoeking Luk 4:1-12 Die versoekings van Jesus 1996 Lees
173 Vlees eet Joh 6:41-66 Wegkyk¸ Wegpraat¸ Wegdraai 1997 Lees
174 Volheid Heb 1:1 Excel Bybelstudie: Cristus die Volheid van God 1997 Lees
175 Volwassenheid Ef 4:1-16 Pad na volwassenheid¸ Innerlike en uiterlike belewing 2006 Lees
176 Voorberei Woordstudies 2001 Lees
177 Vrede Luk 10-14 Excel Bybelstudie oor Kersfees 1997 Lees
178 Vrede van God Fil 4:1-9 Begafnisboodskap Ouma Annie 2007 Lees
179 Waar hoort jy Joh 17 Excel Bybelstudie: Ons is deel van Christus en nie deel van die wereld nie. 1997 Lees
194 Waardestelsel 17 Januarie 2008 Ps 119:9-11 Preek by Meerhofskool met die inwyding van hulle gedenkmuur met waardestelsel daarop 2008 Lees
180 Waaromkyk na die hemel? Hand 1:6-11 Waarom kyk?; Krag ontvang;Hy kom weer. 2003 Lees
181 Wat wil U he? Hand 9:1-6 Twee vrae¸ Die gemeente as God se instrument 2000 Lees
182 Watter lewe-dood Rom 6:1-23 Opstanding¸Saam gesterf¸ Doop 1997 Lees
183 Watter liefde 1 Joh 2:3-17 Liefde van die Vader¸Liefde vir die wereld¸ In Hombly 1997 Lees
184 Watter weg Mark 8:34-9:1 Wie agter My wil aankom moet homself verlo?n¸kruis opneem en my volg. 1997 Lees
185 Watter weg Mark 8:34-9:1 Wie agter My wil aankom moet homself verlo?n¸kruis opneem en my volg. 1997 Lees
186 Wedding Is 35 Jes 35 Preek by Barend en Sharon se troue 2005 Lees
187 Werk in My wingerd Matt 20:1-16 Preek oor bedieninge in die Kerk 2003 Lees
188 Wet & Genade Joh 1:14-17 Wet¸genade¸wil van God¸ doop 1997 Lees
189 Wie is U Here? Jer 9:23 Aan die begin van 2004; Waarin het God 'n behae 2004 Lees
190 Wonde tussen jou hande Sag 13:1-7 Nagmaalspreek; Reinig Jerusalem;Die geopende fontein 2007 Lees
191 Word verander 04 Januarie 1997 Rom 12:1-21 Nie wereldgelykvormig¸gee jouself asoffer¸Hoe lyk 'n ge-offerde lewe? 1997 Lees
192 Word verander Rom 12:1-21 Excel Bybelstudie oor die ge-offerde lewe. 1997 Lees