Skryfwerk ⇒ Studies
No Titel Datum Nota's Folder Lees
25 Efesiers Amplified Bybel: Efesiers vertaal in Afrikaans Ampl Lees
34 Filippense Amplified Bybel: Filippense vertaal in Afrikaans Ampl Lees
65 Kolossense Amplified Bybel: Kolossense vertaal in Afrikaans Ampl Lees
74 Markus Amplified Bybel: Markus vertaal in Afrikaans (Onvoltooid) Ampl Lees
83 Romeine Amplified Bybel: Romeine vertaal in Afrikaans (Onvoltooid) Ampl Lees
105 Werkloosheid 08 Mei 1999 Artikel vir die Bron oor Christene wat nie hul bedieninge uitleef nie. 1999 Lees
112 Nota's oor Judaisme 03 September 2008 Artikelopsommings oor Judaisme 2008 Lees
41 Gesag 19 September 1997 Belangrikheid van geestelike gesag Omsendbriewe Lees
68 Kudde sorg 30 Augustus 1997 Belangrikheid van God se kudde Omsendbriewe Lees
12 Besluitneming 19 September 1987 Besluitneming in die kerk Omsendbriewe Lees
108 Woordelys Bespreking van Bybelse woorde Handboek Lees
13 Bybelboeke Blanko pro-forma vir Bybelboek Inleiding studie 2004 Lees
110 Doekgerigte Lewe Studie Werkboek 01 Januarie 2008 Boek met vrae wat deurgewerk kan word saam met Rick Warren se boek: Doelgerigte Lewe 2008 Lees
4 Abuse 01 Januarie 1998 Boekopsomming: Subtle power of spiritual abuse. Omsendbriewe Lees
11 Belofte 04 Desember 2005 Brief aanDolf oor die belofte wat ons toekom (i.v.m. die doop) 2005 Lees
5 Afgode Bybelstudie in vraelysvorm 1996 Lees
89 Sonde teen die HG 11 September 2005 Bybelstudie oor die sonde teen die HG 2005 Lees
1 1 Korintiers Inleiding Bybelstudie oor die boek 1 Korinthiers (Onvoltooid) 2007 Lees
111 Die Brief aan die Efesiers 02 September 2008 Bybelstudie oor die Boek Efesiers 2008 Lees
35 Filippense Bybelstudie oor die Boek Filippense 2005 Lees
46 Haggai Bybelstudie oor die Boek Haggai 2006 Lees
73 Maleagi Bybelstudie oor die Boek Maleagi 2004 Lees
76 Numeri Bybelstudie oor die Boek Numeri 2004 Lees
77 Prediker Bybelstudie oor die Boek Prediker 2004 Lees
84 Romeine Bybelstudie oor die Boek Romeine 2004 Lees
85 Sefanja Bybelstudie oor die Boek Sefanja 2006 Lees
2 1 Petrus Bybelstudie oor die eerste brief van Petrus 2006 Lees
53 Johannes Evangelie Bybelstudie oor die Evangelie van Johannes 2004 Lees
56 Julle is gode 10 Junie 2007 Bybelstudie oor die uitspraak van Jesus I Jn 10 and Ps 82 2007 Lees
36 Galasi?rs Bybelstudie oor Galasiers (Nog onvoltooid) 2007 Lees
40 Genesis Bybelstudie oor Genesis (Onvoltooid) 2006 Lees
10 Baptism Bybelstudie op Excel oor die Doop 1997 Lees
17 Die weg 08 Augustus 1998 Christelike aktiwiteit en prestasie Omsendbriewe Lees
123 Conspiracy Theories 15 February 2009 Commadant's Research Paper for ENSP01/00 about Conspiracy Thoeries of the World Handboek Lees
14 Christen gesag 12 Maart 2000 Die Christen en gesag Omsendbriewe Lees
8 Babel Die gedeelte uit die Ou vertaling oorgetik (Gen 10 & 11) 2006 Lees
43 God van die tweede kans 24 Mei 2003 Die Here wat ons 'n tweede kans gee 2004 Lees
64 Klerikalisme 08 Oktober 1997 Die priesterskap van die gelowige Omsendbriewe Lees
20 Dogma 30 Oktober 1997 Die rol van dogma in die kerk Omsendbriewe Lees
99 Weg Die weg na saligheid en die talle afdraaipaaie - Powerpoint skyfie 1998 Lees
100 Weg Die weg na saligheid en die talle afdraaipaaie - Powerpoint skyfie 1999 Lees
32 Evangelisasiekursus Evangelisasiekursus gebasseer op HEDT Handboek Lees
69 LATOJC Excel Opsomming van die boek: Life andTeachings of Jesus Christ. (Onvoltooid) 1998 Lees
96 Vrug Excel selfevaluasie van ons verhouding met die Here (Onvoltooid) 1999 Lees
59 Kerkdoel Excel studie oor die Kerk se wese 1998 Lees
52 Jesuwoorde Excel tabel oor die "harde woorde" van Jesus Christus 1998 Lees
103 Wereldsyfers Excel tabel oor wereld getalle 2000 Lees
75 Misleidings Excel tabel oorhantering van misleidings (Onvoltooid) 2000 Lees
18 Doelgerigte lewe 15 Julie 2006 Excel werkboek wat Warren se boek vergesel 2006 Lees
98 Wat die Bybel leer Excel werksblad wat 'n opsomming bevat van Torrey se basiese Bybelstudies oor die onderwerp (Onvoltooid) 2005 Lees
66 Kommunikasie 10 Oktober 1997 Gedagtes oor effektiewe kommunikasie Omsendbriewe Lees
70 Leiers deel Gedeelde leierskap Omsendbriewe Lees
38 Geloof 09 Augustus 1997 Geloof - wat dit is Omsendbriewe Lees
90 Stetoskoop Gesag¸ aanvaar mekaar Omsendbriewe Lees
60 Kerkeenheid 06 Mei 1997 Geskrif oor praktiese kerkeenheid soos vir die Christenforum 1997 Lees
81 Repentance 22 September 2003 Gesprek oor bekering 2004 Lees
88 Sondag of Sabbat Gesprek oor Sabbat of Sondag 2007 Lees
93 Versadiging Gesprekoor die vreugdes wat daar vir ons in die Here is 2000 Lees
106 Wet 22 Augustus 1998 God se eise Omsendbriewe Lees
94 Vertaling Hoekom die Ou Vertaling? Omsendbriewe Lees
6 Aktuele onderwerpe Homoseksualisme¸ Armoede¸ Aborsie 2004 Lees
27 Eie ding 12 Julie 1997 Individualisme in die kerk Omsendbriewe Lees
63 Kerkpraktyk Inhoudsopgawe vir die opstel van 'n kerkbestuurspraktyk Handboek Lees
16 Die Bybel Inleiding tot die Bybel en die Pentateug 2004 Lees
47 Inleiding tot Evangelies Inleiding tot die Evangelies 2004 Lees
44 Godspraak Jesus as God se finale Woord Omsendbriewe Lees
42 Gisters Jesus se intree in die tyd van ons lewe Omsendbriewe Lees
72 Lewe vir geregtigheid 08 April 2006 Kinder Bybelstudie oor 1 Pet 2:24 2006 Lees
104 Werk 21 Januarie 2006 Kinder Bybelstudie oor werk 2006 Lees
15 ChristianViewpoint 24 November 2005 Kommentaar op 'n pamflet - siening oor sienige 2005 Lees
37 Gedagtewerêld 09 November 1997 Modelle in ons gedagtewerêld Omsendbriewe Lees
67 Konserwatisme 20 September 1997 Moet die Christen konserwatief of liberaal wees? Omsendbriewe Lees
95 Visie 07 Julie 1997 Noodsaaklikheid van 'n gemeentevisie Omsendbriewe Lees
55 Josephus Nota's oor die beleg van Jerusalem 2005 Lees
102 Wereldperspektiewe Nota's oor Wereldperspektiewe kursus (Onvoltooid) 2004 Lees
28 Ekursus Nota's vir 'n Evangelisasie/ Dissipelskap opleidingsprogram gebaseer op HEDT 1998 Lees
45 Gunsgenoot 27 Februarie 1999 Om God se genade en guns te belewe Omsendbriewe Lees
126 Joodse denke 26 May 09 Onderliggende denke in Judaisme 2009 Lees
107 Woord Ons anker teen dwaling Omsendbriewe Lees
58 Kerkbehoort Ons behoort aan die kerk Omsendbriewe Lees
62 Kerkkarakter Opsommende tabeluit Warren se boek Handboek Lees
78 Purpose driven church Opsomming Deel1 van the Purpose riven church Omsendbriewe Lees
121 Die Wereld waarin os leef 2009/02/07 Opsomming van ENSP01/00 Handboek Lees
49 Ismegeit Opsomming van filosofie? Handboek Lees
50 Ismegeit1 Opsomming van filosofie? Handboek Lees
82 Rome Evangelie Opsomming van Romeine Handboek Lees
29 Erediens 27 September 1997 Orde van die Erediens Omsendbriewe Lees
39 Genesis Ou Vertaling¸ eerste hoofstuk van Genesis 2004 Lees
21 Doop Powerpoint Studie oor die Doop van Gelowiges 1997 Lees
92 Venster Powerpoint aanbieding oor die Bybel as God se openbaring aan ons. 1997 Lees
23 Doop van Gelowiges Powerpoint aanbieding oor die doop 2006 Lees
22 Doop van gelowiges Powerpoint aanbieding oor die doop van gelowiges 1997 Lees
24 Doopnotas 03 Mei 1997 Powerpoint aanbieding oor die doop van gelowiges 2004 Lees
54 Jongmanne Powerpoint aanbieding oor gesprek met jong manne 2004 Lees
91 Toekoms Powerpoint Bybelstudie oor hoe ons die toekoms moet sien 2003 Lees
19 Doelkerk Powerpoint skyfie oor die doelvan die kerk 1998 Lees
71 Leiersgees Powerpoint skyfie wat die houding van Jesus en die van die Fariseers tov die kudde illustreer. 1999 Lees
97 Vryheid Powerpoint skyfie wat die verskilaantoon tussen vryheid en wetteloosheid 1999 Lees
9 Balans Powerpoint Skyfie: Balans in die Christen se lewe 1999 Lees
87 Sieninge Powerpoint skyfie:Elemente van die saligheidsweg (Onvoltooid) 1997 Lees
48 Interpretasie Powerpoint slide wat vir groepsbybelstudie gebruikkan word . Handel oor Skrifinterpretasie. 2002 Lees
61 Kerkeenheid Powerpoint voordrag oor kerkeenhied soos vir Christenforum 1997 Lees
26 Effektiewe Woordverkondiging 31 Maart 2007 Proforma vir be-oordeling van 'n preek. 2007 Lees
3 2 Cor 5:20 Raamwerk oor die vers: Laat julle met God versoen 2006 Lees
79 Rassisme 31 Maart 1998 Rassisme en die christen Omsendbriewe Lees
80 Regverdigheid Regverdigheid in die toepasing van dissipline in die kerk 2005 Lees
57 Kerk en Para kerk 17 Januarie 1998 Rol van kerk en ander organisasies Omsendbriewe Lees
31 Evangelisasie kursus skrifte Skrifte vir Evangelisasie Handboek Lees
30 Eskrifte Skrifte vir gebruik as flitskaarte/leerkaarte by diedissipelskap opleidningsprogram 1998 Lees
7 Aktuele onderwerpe Sluit in Mense regte en Humanisme benewens die ander onderwerpe 2005 Lees
33 FaithAbr 19 Mei 1999 Studie oor Abraham se geloof soos gesien deur Paulus 1998 Lees
109 Woordtstudies Studies van Griekse Bybelse Woorde 2004 Lees
122 The World in which we live 2009/02/07 Summary of ENSP01/00 Handboek Lees
51 Jesus Woorde The hard sayings of Christ - Excel studie nota's Handboek Lees
86 Sewe Geeste 11 Mei 2003 Verduideliking van die 7 Geeste voor God se troon 2004 Lees
101 Wegval 05 Oktober 1997 Wegvaluit die geloofof volharding van die heiliges? Omsendbriewe Lees